۲۰ مهر ۱۴۰۰ چه روزیه ؟ و ۲۰ مهر چه مناسبتی داره؟ – بامتن

تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰ چه مناسبتیه؟ چه روزی است؟

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ روز بزرگداشت حافظ می باشد. و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ به تاریخ میلادی میباشد.

منبع:شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دیدن پست bamatn.com