تاریخ مسابقات کشتی فرنگی و آزاد المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ | بامتن

زمان مسابقات کشتی المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو

تاریخ و زمان مسابقات کشتی فرنگی و کشتی آزاد در المپیک ۲۰۲۰ توکیو سال ۲۰۲۱

مسابقات کشتی فرنگی در المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

کشتی فرنگی (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده): مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم (روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح) و مرحله نیمه نهایی (روز یکشنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۱۳:۴۵)

کشتی فرنگی (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده) مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم (روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه  از ساعت ۶:۳۰ صبح)

محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم  روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ مسابقه می‌دهند.

همچنین مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه برگزار می‌شود.

کشتی فرنگی: شانس مجدد اوزان ۷۷ و۹۷ روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه  ساعت ۶:۳۰ صبح (محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی)

مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم (محمدرضا گرایی)

مرحله نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم و رده بندی و فینال اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم  کشتی فرنگی روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه از ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شود.  

 کشتی فرنگی: مرحله شانس مجدد وزن ۶۷ کیلوگرم (محمد رضا گرایی) روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح

مرحله رده بندی و فینال وزن ۶۷ کیلوگرم روز چهار شنبه ۱۳ مرداد ماه   از ساعت ۱۳:۴۵

برنامه مسابقات کشتی آزاد در المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

کشتی آزاد: مسابقات مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم (رضا اطری و حسن یزدانی) روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح و  رقابت‌های مرحله نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم روز چهارشنبه از ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شوند.  

کشتی آزاد: مسابقات مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم (رضا اطری  و حسن یزدانی) و رقابت‌های مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم (مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع) روز پنج شنبه ۱۴  مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شوند.

مسابقات کشتی آزاد مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم و رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم روز پنج شنبه ۱۴ مرداد ماه از ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شود.

مرحله شانس مجدد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلو گرم کشتی آزاد (مصطفی حسین خانی و امیرحسین زارع) و مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان) روز جمعه ۱۵ مرداد ماه از ساعت ۱۳: ۴۵ برگزار می‌شود.

مسابقات کشتی آزاد مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم روز جمعه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شود.

مسابقات کشتی آزاد مرحله شانس مجدد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم (مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع) و مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان) روز جمعه از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شود.  

مسابقات کشتی آزاد مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم   روز جمعه ۱۵ مرداد ماه  از ساعت ۱۳:۴۵  برگزار می‌شود.  

مسابقات کشتی آزاد شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان) و مرحله رده بندی و فینال  روز شنبه ۱۶ مرداد ماه  از ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.  

منبع عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com

نتیجه و خلاصه بازی دیشب استقلال الشرطه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰