عکس و تصاویر مرگ و زندگی در هور

منبع:yjc.news

ویدئو میزان کشندگی کرونا نسبت به سال ۹۹ _فروردین