مرد شجاعی که یک گرگ را از تله صحرایی نجات داد + فیلم