برنامه کامل کشتی آزاد المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو | بامتن

برنامه مسابقات کشتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

برنامه کامل مسابقات تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

برنامه کشتی آزاد المپیک چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم (رضا اطری  و حسن یزدانی) از ساعت ۶:۳۰ صبح
مرحله نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم   از ساعت ۱۳:۴۵

برنامه کشتی آزاد المپیک پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

از ساعت ۶:۳۰ صبح: مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم (رضا اطری  و حسن یزدانی)
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم (مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع)

از ساعت ۱۳:۴۵: نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم
رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم

برنامه کشتی آزاد المپیک جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

از ساعت ۶:۳۰ صبح: مرحله شانس مجدد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم (مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع)
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان)

از ساعت ۱۳:۴۵: نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم
رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم

برنامه کشتی آزاد المپیک شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

از ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰
شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان)
مرحله رده بندی و فینال

منبع : ایسنا – منبع عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com

ویدئو میزان کشندگی کرونا نسبت به سال ۹۹ _فروردین