برنامه کامل کشتی فرنگی المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو | بامتن

برنامه مسابقات کشتی فرنگی ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

برنامه کامل مسابقات تیم ملی کشتی فرنگی ایران در المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

برنامه کشتی فرنگی المپیک یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

– کشتی فرنگی (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده):
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح
مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

برنامه کشتی فرنگی المپیک دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

– کشتی فرنگی:
از ساعت ۶:۳۰ صبح: مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده)
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی)

از ساعت ۱۳:۴۵: مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم
رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم

برنامه کشتی فرنگی المپیک سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

– کشتی فرنگی:
از ساعت ۶:۳۰ صبح: مرحله شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی)
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم (محمدرضا گرایی)

از ساعت ۱۳:۴۵: نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم
رده بندی و فینال اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم

برنامه کشتی فرنگی المپیک چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

– کشتی فرنگی: مرحله شانس مجدد وزن ۶۷ کیلوگرم (محمد رضا گرایی ) از ساعت ۶:۳۰ صبح
مرحله رده بندی و فینال  از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا

دیدن پست bamatn.com

کلیپ وحشتناک از سوزاندن اجساد کرونا در هند