نام کنیه و نام پدرو مادر امام محمد باقر چه بود؟ | بامتن

کنيه امام  «ابوجعفر»  بود. مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی (ع) است. بنابراين نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن (ع) و از سوی پدر به امام حسين (ع) می رسيد. پدرش حضرت سيدالساجدين امام زين العابدين، علی بن الحسين (ع) است.

yjc.news

در ادامه بخوانید:

لقب امام باقر وعلت باقرالعلوم خوانده شدن حضرت چیست؟

دیدن پست bamatn.com

مرد شجاعی که یک گرگ را از تله صحرایی نجات داد + فیلم